Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci de Licitació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de Contractant 1065/2017 Procediment de Contractació Anuncis Anunci de Licitació de contracte de subministrament d'una escombradora vial 20/11/2017
Anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil de contractant [si escau] 405/2017 Contracte de serveis redacció i direcció projecte Biblioteca-Centre Cultural Anuncis Anunci d'adjudicació del contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu “BIBLIOTECA-CENTRE CULTURAL" 16/11/2017
Anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Periòdic i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament 1236/2017 Aprovació de Planejament de Desenvolupament Anuncis Informació pública Pla especial autònom en sòl no urbanitzable (Can Carbonell / Malavella Park / Turist Club) 16/11/2017
Edicte preu públics JAN 2017 1109/2017 Procediment Genèric Edictes Aprovació dels preus públics JAN 2017 16/11/2017
ANUNCI Bases Concurs fotografia Instagram 2017 1200/2017 Concessió de subvenció per concurrència competitiva Anuncis Anunci de les Bases per participar en el concurs d'Instagram organitzat pel Servei de Turisme i Biblioteca de l'Ajuntment de Caldes de Malavella. 15/11/2017
ANUNCI ENGINYERS 673A/2017 Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari per concurs oposició - Enginyer Anuncis Publicació llista admesos i exclosos 15/11/2017
EDICTE AIGUA 3r trimestre 22/2017 PADRONS AIGUA POTABLE 2017 Edictes Edicte de padrons d'aigua i clavagueram del 3r trimestre de 2017 15/11/2017
EDICTE Admesos i exclosos Provisional 616/2017 Convocatòria i proves de selecció funcionaris administratiu i borsa concurs/oposició Edictes Anunci d'admesos i exclosos per al procés de selecció de dos administrastius/ves i la creació d'una borsa de treball (exp. 616/2017) 13/11/2017
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 1213/2017 Convocatoria y Pruebas de Selección de Personal Laboral [Fijo/Temporal] por Concurso-Oposición. Anuncis Convocatòria i concurs per a cobrir 14 places de monitors pel JAN 10/11/2017
Anunci 1212/2017 Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral Temporal per Concurs Anuncis Anunci sobre la convocatòria de 8 places de pre-monitors pel JAN 09/11/2017